Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů
Mgr. Petry Urbanczykové ze dne 24. 5. 2018
Správce osobních údajů
Mgr. Petra Urbanczyková, IČ: 87278278
místo podnikání: Pod Kapličkou 871, 250 91 Zeleneč
email: petra.urbanczykova@dychat.eu
(dále jen „Správce“)

Zpracovávání osobních údajů
Správce zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).
Vaše Osobní údaje Správce zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:
plnění smlouvy tj. v souvislosti s poskytnutím lektorské činnosti, kurzu apod. a s informováním o pořádaných akcích;
plnění zákonných povinností.
Správce zpracovává tyto Vaše osobní údaje pro plnění smlouvy:
Jméno, příjmení, email, mobilní telefon
Správce zpracovává tyto Vaše osobní údaje pro plnění zákonných povinností ve vztahu k příslušnému finančnímu úřadu:
Jméno, příjmení
Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Správce podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.
V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
Právo na přístup k Osobním údajům u Správce, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud byly Osobní údaje získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném a běžně používaném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Správce tyto údaje předal jinému správci.
Právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho místa podnikání, či elektronickou formou na e-mailové adrese: …..
Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u příslušného úřadu. Ke dni vydání této informace nebyl schválen prováděcí předpis, kterým bude příslušný úřad určen. Nicméně se očekává, že na 99% jím bude Úřad pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti zjistíte na adrese: www.uoou.cz.
Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.
Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
V případě, že bude Správce užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně Vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.
Aktuální znění těchto informací Vám bude on-line k dispozici na http://www.dychat.eu/

V Praze dne 24. 5. 2018

Mgr. Petra Urbanczyková